Μηχανολογική υποστήριξη

  • Συνεργαζόμενοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί με πολυετή πείρα σε εγκαταστάσεις κτιρίων δύναται να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ενός κτιρίου.
    Σκοπός των υπηρεσιών αυτών είναι να εξετάσουν και να επιλύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα αφόρα στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις λαμβάνοντας υπόψη πραγματικά δεδομένα. Η σειρά με τις οποίες εκτελούνται οι εργασίες είναι ακόλουθες:

• Επίσκεψη του χώρου και συλλογή πληροφοριών
• Αποτύπωση της υπάρχουσας εγκατάστασης
• Συζήτηση με τον πελάτη και καθορισμός των απαιτήσεων
• Εκτέλεση υπολογισμών
• Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης
• Προτάσεις και εισηγήσεις για τους τρόπους κάλυψης των αναγκών.

Ο βασικός στόχος των ανωτέρω ενεργειών είναι επίλυση των προβλημάτων με γνώμονα:

• Την προσαρμογή των λύσεων στις απαιτήσεις του χρήστη
• Την εξοικονόμηση ενέργειας
• Την μείωση των πάγιων δαπανών
• Την εκτίμηση του χρόνου απόσβεσης του κόστους εγκατάστασης
• Την παρουσίαση όλων των πιθανών λύσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του χρήστη
• Την ποιοτική και απροβλημάτιστη λειτουργία των προτεινόμενων λύσεων.

Επιπρόσθετα η εμπειρία σε θέματα κατασκευής λεβητοστασίων και σχεδίασης αυτοματισμών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου ανεξαρτήτως του είδους (πετρέλαιο, αέριο, LPG, πέλλετ, ξύλο ή ρεύμα).

Αναλυτικότερα δύναται να προσφερθούν οι κάτωθι υπηρεσίες:

1. Μηχανολογικές μελέτες κτιρίων

• Θερμομόνωση
• Θερμικές απώλειες
• Θέρμανση
• Ψύξη κλιματισμός
• Αερισμός
• Ενεργητική πυροπροστασία – πυρανίχνευση
• Καύσιμο – Αέριο
• Ανελκυστήρες
• Ηλεκτρολογικά (Ισχυρά και ασθενή ρεύματα)
• Ύδρευση
• Αποχέτευση
• Όμβρια

2. Μελέτες Ενεργειακής κατάστασης κτιρίων

• Εκτίμηση ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
• Έκδοση Ενεργειακών πιστοποιητικών
• Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών μελετών
• Προτάσεις βελτιστοποίησης υπάρχοντος ή νεοαναγειρόμενου κτιρίου
• Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωσης κατανάλωσης καυσίμου

3. Διερεύνηση δυσλειτουργιών εγκατάστασης θέρμανσης

4. Σχεδίαση αυτοματισμών θέρμανσης και λεβητοστασίων